Logi sisse

või
Unustasid parooli?

Pole kontot?

Loo tasuta konto!

Loo konto

Oled juba registreerunud?

Logi sisse

Unustasid salasõna

Sisesta oma E-post või kasutajanimi ja saadame sulle uue salasõna

Katkesta ja mine tagasi

Vajad abi? Kliki siia!

Kas kindlasti tahad kustutada oma kasutajat?

Ei soovi kasutajat kustutada!

Pluss teenuse kasutustingimused

1.Üldsätted

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) kehtivad AS Eesti Meedia (edaspidi Kanal 2) poolt veebikeskkonnas Pluss pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2 Teenuse tellija (edaspidi Kasutaja) peab tutvuma Kasutustingimustega enne teenuse kasutamise alustamist.

1.3 Teenuse tellimisega sõlmib Kasutaja Kanal 2-ga saadete järelvaatamisteenuse kasutamise lepingu, mille lahutamatuks osaks on Kasutustingimused. Leping jõustub Teenuse eest tasumisel.

1.4 Pluss teenust on võimalik tellida tähtajaga kas 1 päev, 1 kuu (30 päeva) või 1 aasta (365 päeva).

1.5 Kasutajal on õigus hakata teenust kasutama alates 15. päevast peale Teenuse eest tasumist. Teenuse kasutamisel enne nimetatud tähtaja möödumist loobub Kasutaja õigusest lõpetada leping 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.

1.6 Kanal 2 on õigus Kasutustingimusi muuta ja muudatused jõustuvad nende avaldamisel veebisaidil www.kanal2.ee.

1.7 Alla 18-aastasel Kasutajal peab teenuse kasutamiseks olema vanema või hooldaja luba. Teenuse kasutamisega Kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18 aasta vanune või et tal on vanema või hooldaja luba teenust kasutada.

2. Pluss teenuse sisu

2.1 Pluss teenuse näol on tegemist:

2.1.1 saadete järelvaatamise teenusega (Catch-up), mille kaudu Kanal 2 teeb kättesaadavaks ja levitab digitaalselt saateid, filme ning muud meediasisu (edaspidi "Sisu") Kasutajatele isiklikuks kasutamiseks vastavalt Kasutustingimustele. Juurdepääs teenusele ja sisule on tagatud läbi isikliku kasutajakonto. Saadete järelvaatamise teenuse ostmine ei anna Kasutajale õigust kasutada saadete eelvaatamise teenust.

2.1.2 saadete eelvaatamise teenusega, mille kaudu Kanal 2 teeb kättesaadavaks ja levitab digitaalselt saateid, filme ja meediasisu enne nede edastamist oma programmides Kasutajatele isiklikuks kasutamiseks vastavalt Kasutustingimustele. Juurdepääs teenusele ja sisule on tagatud läbi isikliku kasutajakonto.

2.2 Lisaks punktis 2.1 nimetatule sisaldab teenus programmide Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 veebis otse-eetri näitamist (live-streami). Live-streamina näeb enamus kodumaist toodangut. Välismaisest toodangust on Veebi otse-eetris vaid üksikud saated ja sarjad.

2.2.1. Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 otse-eeter on samas mahus tasuta nähtav Postimehe portaalis www.postimees.ee

2.3 Kanal 2 on õigus määratleda teenuse sisu kasutamisel territoriaalseid piiranguid nii, et teenus on kasutatav ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

2.4 Kanal 2 võib sisu valikut igal ajal muuta, kusjuures Kanal 2-l puudub kohustus kasutajat sellest teavitada.

2.5 Teenuse tellimise tähtajad vastavad veebilehel või mujal teenuses toodud teabele tellimise ajal.

3. Pluss teenuse kasutamise tingimused

3.1 Teenuse kasutamiseks on vaja vastavat riistvara, tarkvara ja tingimustele vastavat internetiühendust, kõik tingimused on toodud veebilehel. Kanal 2 ei vastuta sellise riistvara, tarkvara ja internetiühenduse tagamise eest.

3.2 Pluss teenus on Kasutajale tasuline, teenustasude hinnad on kuvatud aadressil kanal2.ee/pluss

3.3 Teenuse eest tuleb tasuda teenuse tellimisel vastavalt veebisaidil või mujal teenuses toodud juhistele.

3.4 Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja avama personaalse konto ja registreeruma kasutajaks vastavalt meie veebilehel toodud juhistele. Iga kasutaja saab avada ühe konto. Kasutaja konto sisaldab informatsiooni kasutaja kohta ja Kasutaja poolt valitud kasutajanime ning salasõna. Kasutaja poolt valitav salasõna peab olema unikaalne ja see ei saa kokku langeda mõne teise kasutaja kasutajanime ja salasõnaga. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ja salasõna anda kasutamiseks teistele isikutele ning Kasutaja ei tohi kasutada teiste isikute kasutajanime ja salasõna. Kasutaja peab registreerimisel esitama kehtiva e-posti aadressi ja Kanal 2 on õigus selle õigsust kontrollida.

3.5 Kasutajal on õigus oma kasutajakonto igal ajal sulgeda. Konto sulgemine toimub konto kustutamisega. Suletud konto andmetega võib kasutaja avada igal ajal uue konto, aga kustutatud kontol olnud kasutamata teenuse aeg uuele kontole edasi ei kandu.

3.5 Teenuse kasutamisega nõustub Kasutaja, et Kanal 2-l on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktidega ja üldkehtivate eetikanormidega, sealhulgas teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel ning Kasutajale personaalse ja uuema informatsiooni pakkumiseks programmide Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 kohta.

4. Õigused teenuse sisule ja vastutus

4.1 Teenuse sisu on kaitsutud nii Eesti ja rahvusvaheliste õigusaktidega, sealhulgas autorite õigusi reguleerivate õigusaktidega.

4.2 Kasutajal ei ole õigust teenuse sisu alla laadida, kopeerida, levitada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha.

4.3 Kasutaja vastutab Kasutustingimuste punktide 4.1 ja 4.2 rikkumise eest seaduses ettenähtud korras.

4.4 Kasutaja vastutab, et tema ise ega kolmas isik ei kasuta tema kasutajanime ja salasõna muuks otstarbeks peale isikliku kasutamise.

4.5 Teenus on kättesaadav alates teenuse kasutamiseks

4.5 Kui Kasutaja poolt tellitud ja tasutud teenus ei ole kättesaadav Kanal 2 süül, tagab Kanal 2 Kasutajale tasuta juurdepääsu tellitud teenusele. Pretensioon saamata jäänud teenuse kohta tuleb esitada 7 päeva jooksul ajast, mil teenus ei olnud kättesaadav. Vaatamata käesolevas punktis sätestatule ei vastuta Kanal 2 teenuse mittekättesaadavuse või kvaliteedi eest, kui need on põhjustatud Kasutaja poolt, tulenevad internetiühenduse probleemidest või mõnest muust tingimusest, mis ei allu Kanal 2 kontrollile.

4.6 Kanal 2 on õigus läbi viia teenuse uuendamist ja hooldust ning sellel ajal võib teenus olla kättesaamatu. Kasutajatel ei ole õigust hüvitusele saamata jäänud teenuse eest, kui teenus oli kättesaamatu uuenduste sisseviimise või hooldustööde tõttu.

5. Muud tingimused
5.1 Kui mõni Kasutustingimuste säte muutub kehtetuks seoses seaduste muutumisega, jäävad kasutustingimuste ülejäänud sätted muutumatult kehtima.
5.2 Kasutustingimuste osas kehtib Eesti Vabariigi õigus. Teenuse kasutamisel tekkinud vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.