Kasutustingimused

www.veebitv.ee

1.Üldsätted

1.1 Duo Media Networks OÜ, registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, Tallinn, Eesti (edaspidi Kanal 2) haldab portaali www.veebitv.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel on kasutajatel võimalik järelvaadata Kanal 2 teleprogrammi ning vaadata otse-eetriga samaaegselt Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 saateid, sarju ja filme.

1.2 Kasutustingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Portaali kasutajakontot omamata (edaspidi Kasutaja). Portaali kasutamisega ja/või kasutustingimustega nõustumisel muutuvad tingimused Kasutaja ja Kanal 2 vahel sõlmitud siduvaks lepinguks, mis reguleerib Kasutaja poolt Portaali kasutamist (edaspidi Kasutustingimused).

1.3 Portaalis pakutavad teenused jagunevad kaheks (edaspidi koos Teenus):

1.3.1 Tavateenuseks loetakse teenust, mis võimaldab vastavalt saate tootjaga sõlmitud lepingule Kasutajal järelvaadata Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 eetris olnud sisu, kusjuures osa sisust muutub nähtavaks 7 või 14 päeva pärast tele-eetrit;

1.3.1.1 Tavateenuse kasutajal on võimalik pluss teenusega samas mahus otse vaatamist kasutada pleier.ee keskkonnas;

1.3.2 Pluss teenus, võimaldab vastavalt saate tootjaga sõlmitud lepingule Kasutajal järelvaadata Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 eetris olnud sisu koheselt pärast tele-eetrit.

1.3.2.1 Pluss teenuse kasutajal on lisaks võimalik vaadata vastavalt saate tootjaga sõlmitud lepingule otse-eetriga samaaegselt Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 saateid, sarju ja filme.

1.3.2.2 Pluss teenuse kasutajal on võimalik vaadata valitud saateid enne tele-eetrit.

1.4 Teenuse kasutamisega kinnitab Kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane või et tal on vanema või hooldaja luba Teenust kasutada.

1.5 Kanal 2 jätab endale õiguse Kasutustingimusi igal ajal muuta ja muudatused jõustuvad nende avaldamisega Portaalis.

1.6 Kasutaja saab aru, et Portaali kasutamisega ja/või Kasutajatingimustega nõustumisel, edastab Kanal 2 Kasutajale digitaalsisu Kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub tal õigus tellitud Teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile. Tarbija taganemisõiguse puudumine ei välista Kasutaja ülesütlemise õigust vastavalt Kasutustingimuste punktile 6.2.

 

2. Teenuse sisu

2.1 Pluss teenus võimaldab esimesena näha eetrisse jõudvat sisu, sealhulgas sisu:

2.1.1 mis on mõeldud vaid Pluss teenuse Kasutajale;

2.1.2 mis jõuab esimesena Pluss teenuse Kasutajani ning registreerimata kasutajani alles hiljem;

2.1.3 mida Pluss teenuse Kasutaja saab vaadata juba enne tele-eetrisse jõudmist;

2.1.4 mida Pluss teenuse Kasutaja saab vaadata järelvaatamisteenust (Catch-up) kasutades.

2.2 Pluss teenuse kasutamisel on Kasutajal võimalik valida erineva kasutusõiguse pikkusega pakettide vahel: tähtajaga 1 päev, 1 kuu (30 päeva) või 1 aasta (365 päeva).

2.3 Teenus võib olla tasuline vastavalt Portaalis esitatud märgistusele.

2.4 Kanal 2 jätab endale õiguse Portaalis pakutava Sisu valikut igal ajal muuta, kusjuures Kanal 2-l puudub kohustus Kasutajat sellest teavitada.

 

3. Teenuse kasutamise tingimused

3.1 Kasutustingimustega nõustumisel antakse Kasutajale Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Kasutaja mõistab ja nõustub, et Portaal ja selle opereerimisõigus ning Portaalis kättesaadavaks tehtav sisu kuulub Kanal 2-le või tema koostööpartneritele. Kasutaja nõustub, et Portaali kasutamine ei anna talle omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes. Kasutaja mõistab täielikult, et Portaalis kättesaadavaks tehtud meediasisu võib Kasutaja kasutada üksnes isiklikul eesmärgil vastavalt Kasutajatingimustele.

3.2 Pluss teenus on Kasutajale tasuline, teenustasude hinnad on kuvatud aadressil www.kanal2.postimees.ee/pluss/subscribe .

3.3 Tasu Pluss teenuse eest tasutakse pangaülekandega ning ettemaksuna.

3.4 Kanal 2 jätab endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. Tasu tingimuste uuendamisest teavitab Kanal 2 Kasutajaid Portaali vahendusel.

3.5 Portaali Teenuste kasutamiseks kasutajakonto loomise kohustus sõltub Kasutaja poolt valitud Teenusest. Tavateenuse kasutamiseks ei pea Kasutaja looma Portaalis eraldi kasutajakontot. Pluss teenuse kasutamiseks on eraldi kasutajakonto olemasolu vajalik. Pluss teenuse kasutamiseks peab Kasutaja avama personaalse konto ja registreeruma kasutajaks vastavalt Portaalis toodud juhistele. Iga Kasutaja saab avada ühe konto. Kasutaja poolt valitav salasõna peab olema personaalne. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ja salasõna anda kasutamiseks kolmandatele isikutele ning Kasutaja ei tohi kasutada teiste isikute kasutajanime ja salasõna. Kasutaja peab registreerimisel esitama kehtiva e-posti aadressi ja Kanal 2-l on õigus selle õigsust kontrollida.

 

4. Kasutaja õigused ja kohustused

4.1 Kasutaja on kohustatud

4.1.1 Esitama Portaalis registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;

4.1.2 Järgima Portaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi;

4.1.3 Maksma Teenuse kasutamise eest Kanal 2-le tasu, kui see on ettenähtud.

4.2 Kasutajal on keelatud

4.2.1 Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

4.2.2 Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

4.2.3 Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

4.2.4 Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

4.2.5 Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist.

 

5. Vastutus ja kahju hüvitamine

5.1 Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus või funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Kanal 2 ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

5.2 Kui tellitud ja tasutud Teenus ei ole Kasutajale kättesaadav Kanal 2 süül, siis tagab Kanal 2 Kasutajale esimesel võimalusel tasuta juurdepääsu tellitud Teenusele. Pretensioon saamata jäänud teenuse kohta tuleb esitada 7 päeva jooksul ajast, mil teenus ei olnud kättesaadav.

5.2 Kanal 2 ei taga ega garanteeri, et Portaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.

5.3 Kanal 2 ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

5.3.1 Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

5.3.2 Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

5.3.3 Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

5.3.4 Mis tahes sisselogimismandaadi avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine, põhjusel, et te pole säilitanud oma mandaadi konfidentsiaalsust;

5.3.5 Portaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.

5.4 Kanal 2 ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

5.5 Kasutaja nõustub hüvitama Kanal 2-le kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

 

6. Tähtaeg ja lõppemine

6.1 Kasutajatingimused on sõlmitud tähtajatult.

6.2 Nii Kanal 2-l kui ka Kasutajal on õigus Kasutajatingimused igal ajal korraliselt üles öelda, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul Kasutaja konto kustutatakse. Kasutajal on võimalik õigussuhe lõpetada kasutajakonto seadetes pakutava funktsiooni „Kustuta profiil“ kaudu.

6.3 Kanal 2-l on õigus Kasutajatingimused erakorraliselt lõpetada, edastades Kasutajale sellekohase teate, kui Kasutaja on Kasutustingimusi oluliselt rikkunud või pole kõrvaldanud mis tahes Kasutustingimuste rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui Kanal 2 on saatnud Kasutajale vastava teate.

 

7. Muud tingimused

7.1 Kui mõni Kasutustingimuste säte muutub kehtetuks seoses seaduste muutumisega, jäävad kasutustingimuste ülejäänud sätted muutumatult kehtima.

7.2 Kasutustingimuste osas kehtib Eesti Vabariigi õigus. Teenuse kasutamisel tekkinud vaidlused lahendatakse kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.