PRIVAATSUSTEADE
Kanal 2 VeebiTV
 
Duo Media Networks OÜ, registrikood 16077430, aadress Tartu mnt 80, Tallinn 10112 (edaspidi me“ või „meie“), haldab portaali www.veebitv.ee (edaspidi Portaal), mille vahendusel on kasutajatel võimalik järelvaadata Kanal 2 teleprogrammi ning vaadata otse-eetriga samaaegselt Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12 saateid, sarju ja filme, mh teatud juhtudel ka enne saadete, sarjade ja filmide tele-eetrisse jõudmist.
 
Portaali kasutajate isikuandmete turvalisus on meile tähtis ning seetõttu peame vajalikuks kasutajaid teavitada kõikidest nende isikuandmetega tehtavatest toimingutest.
 
Me töötleme kasutajate isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi ja Duo Media Networksi  kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.postimees.ee/tingimused/#isikuandmed) ja käesolevas privaatsusteates sätestatud lisatingimustele.
 
Meil on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat privaatsusteadet. Muutmise korral teavitame sellest kõiki kasutajaid.
 
Me töötleme üksnes isikuandmeid, mida oleme saanud otse kasutajalt. Seejuures on isikuandmete avaldamine meile vabatahtlik, kuid isikuandmete avaldamine võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks.
 
Portaali kasutajaks registreerimisel kogume järgmisi isikuandmeid kasutaja kohta: eesnimi, e-posti aadress. Kasutajale teenuse osutamisel kogume kasutaja kohta: perekonnanimi, telefoninumber, elukohariik, sünniaeg, sugu, makseandmed, Portaali vahendusel peetav kirjavahetus kasutajatoega ja kasutaja tegevuste logi Portaali kasutamisel. Meie poolt kasutaja kohta kogutavad isikuandmed koos nimetatud kui „Isikuandmed“.
 
Me töötleme ja kogume kasutaja Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: personaalse kasutajakonto loomiseks, kasutajale Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks; Kanal 2 uudiskirjade edastamiseks kui kasutaja on andnud selleks nõusoleku.
 
Me töötleme Portaalis registreeritud kasutajate Isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks või selle osutamise tagamiseks. Me võime töödelda kasutaja Isikuandmeid ka kasutaja nõusoleku alusel (nt elektrooniliste kontaktandmete kasutamisel uudiskirjade edastamise eesmärgil). Lisaks võime me töödelda kasutaja Isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks või õigustatud huvi alusel. Näiteks on meil õigustatud huvi töödelda kasutaja Isikuandmeid IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks. 
 
Meie kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutame Isikuandmete turvalisuse eest. Me võime edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaami- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebi- ja tarkvaraarendajatele ning Postimees Grupi kontserni kuuluvatele teistele ühingutele.Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
 
Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks tuleb kasutajal esitada Portaali vahendusel vastavasisuline avaldus.